46 products « Page 1 of 6 »
Filter
Clear All
Categories
Tags
Compare
หินแกรนิตเป็นหินธรรมชาติเนื่องจากมีความทนทานเป็นพิเศษจึงเลือกใช้เป็นวัสดุสำหรับอาคารและถนนที่ปูพื้นตั้งแต่สมัยโบราณ ทุกวันนี้หินแกรนิตปูพื้น / Granite Cobblestone / Cube Stone / Cubic Stone ด้วยเช่นกันเนื่องจากความทนทานของมันถูกออกแบบและใช้อย่างกว้างขวางสำหรับ driveways, pathways, patios, ลานจอดรถและอื่น ๆ โดยผู้รับเหมาจัดสวนเจ้าของทรัพย์สิน stonsmasons และเจ้าของบ้าน
Compare
Add line
Azul Calcite, also recognized as Cristalita Blue Marble, is an exquisite and visually captivating marble variety cherished for its distinct appearance and translucent properties. This marble type is typically renowned for its oceanic blue and white color scheme, often adorned with gentle veins and a wavy pattern reminiscent of crystalline sea waves. It is primarily sourced from Brazil and is celebrated for its exceptional aesthetic allure.
Oceanic Blue and White Tones: Azul Calcite Marble stands out for its captivating color palette, primarily featuring shades of oceanic blue and white. This harmonious blend creates an illusion of depth and motion, evoking the serene colors of the sea.

Compare
เพิ่มเพื่อน

Contact us for pre-order

Arabescato Corchia is a highly brecciated polished Italian marble composed of ivory clasts floating on a grey-brown background. This marble is unique because it offers the best of both worlds: beauty and durability.

Arabescato Corchia is a highly brecciated polished Italian marble composed of ivory clasts floating on a grey-brown background. This marble is unique because it offers the best of both worlds: beauty and durability. Quarried in Corchia, Italy, Arabescato Corchia marble has a long history of use, going back to ancient Rome, where it is extensively present in public buildings such as the Colosseum. Today, this versatile stone is present in homes and businesses worldwide.

Arabescato marble is prevalent in various applications, including flooring, countertops, and backsplashes. It is also a popular material for sculpting and carving. Thanks to its unique appearance and durability, Arabescato marble adds a touch of luxury and a modern minimalistic look to any place.

Compare
เพิ่มเพื่อน

Order Available

Black Forest Marble, also referred to as Black Wood Vein Marble or Black Forest Wooden Grain Marble, is a truly remarkable natural stone sourced from quarries in China. This exquisite material is celebrated for its deep black background color and its distinctive patterns that closely resemble the grains and textures found in various types of wood.

The primary coloration of Black Forest Marble is a rich and profound black or charcoal gray, which exudes a sense of opulence and drama. This dark backdrop serves as a captivating contrast to the lighter veins, emphasizing their wood-like quality. The veins themselves can exhibit variations in color and intensity, spanning from warm golden brown and beige to serene white or gray, echoing the natural patterns found in different wood varieties.

What truly sets Black Forest Marble apart is the intricate veining that forms irregular and captivating patterns, akin to the growth rings and lines observed in authentic wood. These veins may appear slender and linear or can showcase more prominent swirls and undulating waves, creating a visually mesmerizing effect. Every slab of Black Forest Marble is entirely unique, boasting its own arrangement of veins and patterns.

Stone Collection

Compare
เพิ่มเพื่อน

Order Available

Black Galaxy Granite is a breathtaking natural stone celebrated for its deep black color and the twinkle of golden specks that adorn its surface. Originating from quarries in the Indian state of Andhra Pradesh, this granite variety is revered for its distinctive and opulent appearance.

The primary backdrop of Black Galaxy Granite is a rich black, delivering a bold and expressive visual impact. What sets this granite apart is the profusion of small golden or copper-colored flecks scattered across the surface, reminiscent of stars in a cosmic galaxy. These speckles, typically composed of the mineral bronzite, contribute to the stone's unique and enchanting aesthetic.

The interplay between the black canvas and the golden speckles creates a captivating visual allure, making Black Galaxy Granite a favored choice for a wide spectrum of design styles, whether modern or traditional. Its presence infuses spaces with an ambiance of grace and refinement.

Compare
เพิ่มเพื่อน

Order Available

Bianco Perlino Marble, sourced from Asiago in the Veneto region of Italy, is a delicate and enchanting natural stone. Its creamy white to buttery white base color lends spaces an aura of purity and refined elegance. The consistent coloration makes it a versatile choice for a wide spectrum of interior design applications.

What sets Bianco Perlino Marble apart is the presence of gently greenish veins that gracefully meander across its surface. These veins, appearing in subtle shades of green, create a mesmerizing interplay against the creamy white canvas, introducing depth and visual intrigue to the stone. The veins' gentle and elegant appearance evokes a sense of fluidity and organic flow, reminiscent of patterns found in nature.

Bianco Perlino Marble's soothing and sophisticated color palette makes it an exceptional option for cultivating tranquil and serene atmospheres within interior spaces. It effortlessly complements a range of design styles, spanning from classic to contemporary, and harmoniously integrates with various materials and color schemes.

Compare
เพิ่มเพื่อน
Buffett Grey Marble is a captivating natural stone renowned for its elegant and refined appearance. This marble, characterized by a beautiful grey backdrop, is distinguished by intricate and delicate veining that graces its surface, creating a visually striking contrast.The primary characteristic of Buffett Grey Marble is its soft and luxurious grey color, which serves as a sophisticated foundation for any design project. The grey hue offers versatility, making it a sought-after choice for a variety of interior and exterior applications.
What truly sets Buffett Grey Marble apart is its exquisite veining, which can range from subtle and wispy patterns to more pronounced and intricate designs. These veins, often in lighter shades, gracefully traverse the stone, enhancing its visual appeal and imbuing it with a sense of depth and movement. The harmonious interplay between the grey background and the veins adds a touch of timeless beauty to any space where this marble is used.
Compare
เพิ่มเพื่อน

Order Available

Crema Marfil Marble, originating from the quarries of Spain, is a highly coveted natural stone celebrated for its enduring and graceful allure. It boasts a warm and welcoming cream-colored foundation, often tinged with gentle hints of beige or ivory. The stone is known for its relatively consistent appearance, which imparts a feeling of balance and adaptability. Occasionally, it may reveal subtle shifts in tone and veining, lending depth and character to its overall presentation.

The veining in Crema Marfil Marble is typically delicate and understated, ranging from modest lines to more conspicuous patterns. These veins can manifest in hues of beige, tan, or a slightly deeper brown, creating a subtle interplay against the creamy backdrop. The amalgamation of consistent color and subdued veining imparts upon Crema Marfil Marble a timeless and cultivated aesthetic.

Compare
เพิ่มเพื่อน

Order Available

Diana Rose, is a charming variety known for its delicate pink hues. This stone finds its excellence in a wide array of applications, from enhancing both interior and exterior walls and floors to crafting monuments, countertops, mosaics, fountains, pool and wall capping, stairs, window sills, and various design projects. Diana Rose Marble can be tailored into various finishes, including polished, sawn cut, sanded, rock-faced, sandblasted, tumbled, and more, offering versatile possibilities for design and décor.

Compare
Technico Info:

Arabescato Corchia marble comprises raw minerals and is a 100% natural stone. Therefore, as with any natural product, its composition may differ slightly across blocks. Arabescato Corchia marble's technical features are the following (petrographical classification):

 • Density:2710 kg/m3
 • Water Absorption:0.18 ~ 0.24 %
 • Flexural Strength:13.9 MPa
 • Compressive Strength:103.0 MPa
Compare
Technico Info:
 • Water Absorption:0.06 %
 • Density:2720 kg/m³
 • Compressive Strength:174.3 MPa
Compare
Technico Info:

Techino Info

 • Water Absorption:0.11 weight %
 • Density:2700 kg/m3 Flexural
 • Strength:12.56 MPa
 • Compressive Strength:176.0 MPa
Compare
Technico Info:
 • Water Absorption:0.16 %
 • Density:2650 - 2725 kg/m³
 • Compressive Strength:880 - 980 Nt/cm2
Compare
Technico Info:
 • Water Absorption:0.07 - 0.15 %
 • Density:2720 kg/m3
 • Flexural Strength:14.8 - 19.8 MPa
 • Compressive Strength:125.3 - 155.7 MPa
Compare
Technico Info:

Technical Specifications

 • Hardness (mosh) 3
 • Weight per unit of volume 2,632
 • Degree of porosity % 0,195
 • Humidity % 0,17
 • Water absorption at boiling water % 99,75
 • Strength to impact (kgf/cm2) 3,47
 • Compressive strength after frost (kgf/cm2) 38,004
 • Strength to bending (kgf/cm2) 117,155
 • Uniaxial compressive strength (kgf/cm2) 686,748
 • Kohesyon (kgf/cm2) 153,314
 • Internal friction angle (O) 51,2
 • Elastisite module (gpa) 35,37
 • Poisson 0,316
 • Point load strength (kgf/cm2) 56,2267
 • Fullness rate % 99,993
46 products « Page 1 of 6 »